• Faktor manusia :-
 1. Kelalaian / kecuaian
 2. kurangnya kesedaran
 3. kemahiran / pengalaman yang kurang
 • Faktor mesin :-
 1. Kenderaan tidak diselenggarakan dengan sempurna
 2. Kenderaan yang telah berusia
 3. Kenderaan yang tidak mempunyai spesifikasi yang cukup
 • Faktor cuaca :-
 1. Hujan lebat, tanah runtuh, banjir … bencana alam
 2. Angin lintang
 • Faktor jalan raya :-
 1. Banyak selekoh yang berbahaya
 2. Jalan rosak – tidak diselenggarakan dengan cepat
 3. Jalan sempit – tidak dapat menampung jumlah kenderaan yang banyak terutama ‘hari perayaan’
 4. Infrastruktur yang tidak sempura – lampu isyarat, papan tanda, lampu jalan …

Babi kemalangan .... punca penyakit H1N1...?

Babi kemalangan .... punca penyakit H1N1...?