• juru > juruwang, juruacara
  • maha > mahasiswa, mahaguru
  • tata > tatabahasa, tatatertib
  • pra > prasejarah, prasangka
  • sub > subgolongan, subtopik
  • eka > ekabahasa, ekawarna
  • dwi > dwitahunan, dwifungsi
  • tri > trigonometri, tribunal
  • panca > pancaindera, pancasila
  • pasca > pascasiswazah, pascakolonial