Archive for September 3, 2009


Teknologi Hijau…?

DEFINISI:-

 • Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara dan memulihara alam sekitar dan sumber semula jadi serta meminimumkan kesan negatif daripada aktiviti manusia.

OBJEKTIF DASAR TENAGA HIJAU NEGARA:-

 • Menyelaraskan pertumbuhan industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya terhadap ekonomi negara;
 • Membantu pertumbuhan dalam industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara;
 • Meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan teknologi hijau dan meningkatkan daya saing teknologi tersebut di persada antarabangsa;
 • Memastikan pembangunan yang mapan dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang;
 • Meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau danmenggalakkan penggunaan meluas teknologi hijau.

EMPAT TONGGAK DASAR TEKNOLOGI HIJAU:-

TENAGA

 • Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan manusia.

ALAM SEKITAR

 • Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar.

EKONOMI

 • Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi.

SOSIAL

 • Meningkatkan kualiti hidup untuk semua.

18. Kita harus bekerjasama menyelesaikan segala masalah demi untuk kepentingan bersama.

 • A  demi kepentingan bersama  √
 • B  sebab kepentingan bersama
 • C  demi kerana kepentingan bersama
 • D  demi untuk kepentingan bersama

Jawapan: A

Komen:

 1. Kata sendi tidak boleh digunakan berturut-turut, contoh lain seperti:-
 • selain dari / daripada / untuk
 • oleh kerana
 • sejak dari

19. Hidangan kari kepala ikan yang kakak masak sedap sangat.

 • A  yang dimasak kakak sedap sangat  √
 • B  kakak yang masak sedap sangat
 • C  yang dimasakkan oleh kakak sedap sangat
 • D  yang kakak masak sedap sangat

Jawapan: A

Komen:

 1. Ayat pasif diri ke-3, kata kerja pasifnya berimbuhan awalan di-

4. Majlis itu berlangsung dengan lancarnya mengikut ……………… yang dirancang.

 • A  tatacara
 • B  tataacara  √
 • C  tatatertib
 • D  tataurusan

Jawapan: B

Komen:-

 1. Tatacara bermaksud adat resam / adat setempat / peraturan
 2. Tataacara bermaksud susunan acara
 3. Tatatertib bermaksud peraturan
 4. Tataurusan bermaksud cara menguruskan sesuatu