Guna Tenaga (Kemas kini :31/12/2009)
Guna Tenaga 2008
Tahunan
2009
Suku 1
2009
Suku 2
2009
Suku 3
Jumlah Tenaga Buruh
(‘000)
11,028.1 11,208.5 11,450.0 11,442.5
Bekerja (‘000) 10,659.6 10,757.8 11,034.4 11,032.8
Menganggur (‘000) 368.5 450.7 415.7 409.7
Kadar Pengangguran
(% daripada tenaga buruh)
3.3 4.0 3.6 3.6
Kadar Penyertaan Tenaga Buruh (%)
(% daripada populasi umur bekerja 15-64 tahun)
62.6 62.6 63.4 63.2

Punca: Penyiasatan Tenaga Buruh, Jabatan Perangkaan Malaysia