• memperkasa  X – kerana tidak mempunyai akhiran -kan (biasanya KKT diberikan imbuhan lengkap)
  • memperkasakan √ – mem + perkasa + kan bukannya memper + kasa + kan (tiada kata dasar ‘kasa’)
  • memerkasakan √ – kata yang bermula dengan huruf p (perkasa) akan dihilangkan huruf p apabila menerima imbuhan meN-., contoh:-
  1. perlu + meN- > memerlukan
  2. pagar + meN- > memagarkan
  3. padu + meN- > memadu
  4. perkasa + meN + -kan – > memerkasakan
Advertisements