Cuba analisis ayat-ayat di bawah. Kenapakah yang satu betul, dan yang satu lagi salah?

  • Dia memberitahunya tentang perkara itu.   √
  • Dia memberitahu tentang perkara itu kepadanya.   X

JAWAPANNYA:

  • ‘memberitahu’ ialah kata kerja transitif (KKT) dan selepas kata kerja (KKT) mestilah diikuti dengan objek ataupun benda.
  • Dalam ayat pertama KKT ‘memberitahu’ diikuti oleh objek /benda iaitu ‘nya’ (ganti nama diri ketiga ‘orang’)
  • Manakala ayat kedua SALAH atau TIDAK GRAMATIS kerana KKT ‘memberitahu’ diikuti oleh kata sendi iaitu ‘tentang’.
  • RUMUS: KKT —————–> OBJEK