Penggunaan imbuhan awalan berangkap memper- dan diper- pada kata adjektif mungkin sudah difahami pelajar. Ramai pelajar sudah maklum bahawa tiada lagi imbuhan akhiran bagi kata adjektif yang telah menerima imbuhan awalan berangkap, contohnya di bawah:-

 • memper + indah > memperindah BUKANNYA memperindahkan / memperindahi
 • memper + lebar > memperlebar BUKANNYA memperlebarkan / memperlebari
 • memper + hebat > memperhebat BUKANNYA memperhebatkan / memperhebati
 • diper + luas > diperluas BUKANNYA diperluaskan / diperluasi
 • diper + dalam > diperdalam BUKANNYA diperdalamkan / diperdalami
 • diper + kuat > diperkuat BUKANNYA diperkuatkan / diperkuati

Bagaimanakah pula dengan keadaan perkataan di bawah:-

 • memperjuangkan > betul / salah ?
 • memperkatakan > betul / salah ?
 • mempersenjatai > betul / salah ?
 • diperhebahkan > betul / salah ?
 • diperbualkan > betul / salah ?
 • dipersoalkan > betul / salah ?

Bagi contoh perkataan di atas penggunaan imbuhan awalan berangkap berserta imbuhan akhiran DIBENARKAN / BETUL. Hal ini kerana imbuhan awalan berangkap tersebut bukannya digunakan pada kata adjektif. Kata di bawah terdiri daripada golongan:-

 • juang > kata kerja
 • kata > kata kerja
 • senjata > kata nama 
 • hebah > kata kerja
 • bual > kata kerja
 • soal > kata kerja

Bagi menjawab soalan sama ada memperkasakan / memperkasa yang betul, kita hendaklah menganalisis kata memperkasakan / memperkasa secara teliti.

 • memperkasakan ( imbuhan awalan mem + perkasa + akhiran kan )
 • memperkasa ( imbuhan awalan mem + perkasa )
 • perkasa ( kata adjektif yang bermaksud kuat, hebat )

> memperkasakan – dari segi tatabahasanya BETUL kerana kata adjektif  berkenaan ‘perkasa’ tidak menggunakan imbuhan awalan berangkap, kerana ‘per’ bagi kata ‘perkasa’ itu bukannya imbuhan awalan per-, sebaliknya kata dasarnya ialah perkasa. JADI tidak timbul perkara seperti yang saya perkatakan di atas; iaitu semua kata adjektif yang menerima awalan berangkap memper- dan diper- tidak perlu diikuti dengan akhiran -kan ataupun -i. 

RINGKASNYA:-

 • memperkasakan √
 • memperkasa  X