• adegan = bahagian daripada babak / lakonan
 • aksi = perlakuan
 • aliterasi = pengulangan konsonan dalam baris yang sama
 • anafora = pengulangan kata depan dalam pantun, sajak, syair …
 • antagonis = watak jahat
 • antologi = kumpulan karya prosa dan puisi yang dibukukan
 • asonansi = pengulangan vokal dalam baris yang sama
 • babak = bahagian dalam drama
 • bait = bahagian dalam sajak
 • balada = lagu atau puisi yang mengisahkan cerita romantis/sentimental
 • cereka = cerita rekaan
 • cerpen = cerita pendek
 • dialog = percakapan watak dalam drama
 • diksi = pemilihan / penggunaan kata oleh penulis
 • elegi = puisi bernada sedih
 • epifora = pengulangan kata akhir dalam baris yang berlainan
 • epik = prosa/puisi tentang kepahlawanan
 • genre = jenis karya satera
 • hiperbola = perbandingan yang melampau
 • humor = unsur lucu
 • imbas kembali = kisah yang digambarkan melalui penceritaan semula
 • imbas muka = ramalan/jangkaan sesuatu kejadian yang akan berlaku
 • intonasi = turun naik nada suara
 • inversi = keterbalikan kata dalam ayat
 • klimaks = bahagian drama/novel/cerpen yang mencemaskan
 • konflik = pertentangan antara individu (idea/kekuatan)
 • latar = penyataan tentang tempat, masa dan masyarakat dalam karya
 • mesej = pemikiran/idea yang disampaikan oleh penulis
 • metafora = perbandingan yang tiada kaitan
 • nada = bunyi suara dalam mengungkapkan hasil karya
 • peleraian = penyelesaian sebuah cerita/drama
 • persoalan = perkara yang mahu ditonjolkan oleh penulis
 • personafikasi = benda/binatang yang diberikan sifat manusia
 • plot = urutan/jalinan cerita
 • prosa = karya yang menggunakan bahasa biasa
 • protagonis = watak hero/baik dalam sesuatu cerita
 • puisi = karya seperti sajak, syair, pantun…
 • simile = kiasan yang menggunakan kata seperti, bagai, umpama …
 • sinkof = kependekan kata
 • sinopsis = ringkasan cerita
 • tema = idea utama yang menjadi pokok sesuatu cerita
 • watak = pelakon
 • watak hitam = watak jahat
 • watak putih = watak baik
 • watak sampingan = watak pembantu
 • watak utama = hero 

Advertisement